اساسنامه

مقدمه

این اساسنامه در راستای تقویت زیر ساختار پژوهش و تأمین نیاز طرح های تحقیقاتی کشور و به منظور توسعه و تقویت و استفاده بهینه از آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و جهت نیل به این اهداف، تدوین شده است:

ماده 1-اهداف

  ارائه خدمات و افزایش بهره وری برای تأمین نیازهای پژوهشی در امر توسعه و تسهیل تحقیقات علوم پزشکی کشور

  ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تحقیقات علوم پزشکی کشور براساس نیاز واقعی

  تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

  استاندارد نمودن آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

  استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

  ایجاد ساختار برای آزمایشگاه های تحقیقاتی موجود با رویکرد شبکه ای با توجه به بند «ج» ماده 46 قانون برنامه چهارم توسعه
 

ماده 2- ارکان شبکه عبارتند از :

  دبیرخانه شبکه

  اعضای شبکه

  شورای اجرایی و راهبردی شبکه

  شورای علمی و فنی شبکه

 
ماده 3- اعضای شورای اجرایی و راهبری شبکه

 معاون تحقیقات و فناوری

 معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یا رئیس مؤسسه عضو شبکه

 سه نفر عضو هیئت علمی با پیشنهاد اعضای شبکه و تأیید معاون تحقیقات و فناوری

 مسئول دبیرخانه شبکه

 
ماده 4-وظایف شورای اجرایی و راهبری شبکه

 بررسی و تصویب خط مشی شبکه

 تصویب مفاد همکاری با سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه

بررسی و تصویب نیازهای تجهیزاتی اعضای شبکه

 تعیین نحوه توزیع اعتبارات مربوط به خرید تجهیزات

 تصویب دستورالعمل های اجرایی

 بررسی مشکلات تجهیزاتی و نیروی انسانی اعلام شده توسط اعضای شبکه و ارائه راهکار مناسب

 
ماده 5- دبیرخانه شبکه

در معاونت تحقیقات و فناوری مستقر بوده و وظیفه هماهنگی و سازماندهی . پیگیری و نظارت بر پیشرفت فعالیت های شبکه را عهده دار می باشند.
 

ماده 6- اعضای شورای علمی و فنی شبکه

بنا به پیشنهاد اعضای شورای اجرایی و راهبری و با حکم معاون تحقیقات و فناوری تعیین می گردند.


ماده 7 –وظایف شورای علمی و فنی شبکه

تهیه و تنظیم دستورالعمل های فنی مورد نیاز اعضای شبکه

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل های فنی شبکه

ارائه پیشنهادات به شورای راهبری جهت ارتقا کیفیت خدمات شبکه

طراحی و اجرای کارگاه های آموزشی در زمینه های مورد نیاز برای اعضای شبکه

بررسی پیشنهادات و مشکلات فنی اعلام شده توسط اعضای شبکه و ارائه راهکار مناسب

  
ماده 8- راههای تامین منابع مالی شبکه

اعتبارات ارزی و ریالی (قابل تخصیص توسط ستاد وزارت بهداشت)

اعتبارات ارزی و ریالی (قابل تخصیص توسط دانشگاه ها)

اعتبارات قابل جذب از منابع غیردولتی شامل بخش خصوصی، مؤسسات بین المللی و کمک های مردمی

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411