اهداف

- ارائه خدمات و افزایش بهره وری برای تأمین نیازهای پژوهشی در امر توسعه و تسهیل تحقیقات علوم پزشکی کشور

- ایجاد، تقویت و توسعه شبکه آزمایشگاهی تحقیقات علوم پزشکی کشور براساس نیاز واقعی

- تقویت و توسعه رویکرد شبکه ای در زمینه فعالیت های آزمایشگاهی مرتبط با تحقیقات در دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

- استاندارد نمودن آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی

- استفاده بهینه از تجهیزات آزمایشگاهی

- ارائه سرویس های تخصصی و فوق تخصصی برای کمک به انجام طرح های تحقیقاتی در کلیه سطوح دانشگاهی اعم از اعضای هیئت دانشجو و کارمندان در تمام مقاطع

- فراهم شدن مکانی برای ارتباط و همکاری بین کلیه گروه های آموزشی – تحقیقاتی دانشگاه

- تعبیه وسایل، دستگاه ها و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی در این محل به منظور استفاده کلیه گروه های بالینی و پایه

- سرویس دهی به سایر مراکز پژوهشی و دانشگاهی موجود در جنوب کشور به صورت خرید خدمت

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411