تجهیزاتSmall Animal Imaging

نام دستگاه
Small Animal Imaging
تصویربرداری از حیوانات کوچک آزمایشگاهی
 
مدل دستگاه
Kodak FPRO
  
کاربرد دستگاه
این دستگاه قابلیت تصوربرداری از مدل های حیوانی زنده در سطح مولکولی در طیف فلورسانس و رادیوازوتوپ را دارا می باشد.
زمینه های کاربردی دستگاه

در علوم پایه پزشکی جهت مطالعه بیماری ها در مدل های حیوانی

خلاصه ای از عملکرد دستگاه _


مسئول دستگاه

کارشناس
ناظر علمی
نحوه ارائه خدمات
علی عربی منفرد
کارشناس آزمایشگاه
دکتر نادرتنیده
دکتر تمدن دکترای داروسازی
پذیرش نمونه از شنبه تا چهارشنبه 8صبح لغایت 12 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی
  

  تعرفه
 
تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر نمونه
تعرفه جهت سایر دانشگاهها
در دست بررسی
در دست بررسی
 
 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411