تجهیزاتنام دستگاه

 

 

Real Time Polymerase Chain Reaction
سیستم سنجش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی

 

مدل دستگاه

applied biosystems ABI Step One Plus

 

 

کاربرد دستگاه

آنالیز کیفی بیان ژن،آنالیز کمی میزان بیان ژن،تشخیص کیفی ویروسها،باکتریها،قارچها در انواع نمونه های بالینی،اندازه گیری کمی ویروسها،باکتریها،قارچها در انواع نمونه های بالینی

زمینه های کاربردی دستگاه

تشخیص انواع بیماریهای ژنتیک انسان ،تشخیص کیفی و کمی بیان ژنهای بیان کننده ملکولهای مختلف در نمونه های انسانی،تشخیص و اندازه گیری میزان ویروسها،باکتریها و قارچها در انواع نمونه های بالینی  

خلاصه ای از عملکرد دستگاه

 Real-time PCR به معنای مشاهده لحظه به لحظه  فرایند تکثیر رشته DNA می باشد. در این سیستم تشخیصی یک مادۀ فلورسانت درطی واکنش متناسب با میزان محصولات هر سیکل آزاد می شود ومیزان فلورسنت آن توسط یک نمایانگر (Detector) شناسا یی و ثبت می گردد.اساس کار مشابه واکنش زنجیره ای پلیمراز و دارای همان سه مرحله denaturing,annealing,extensionمیباشد.مزیت این روش در مقایسه با واکنش زنجیره ای پلیمراز که یک فرایند end pointمیباشد، این است که تکثیر در هر زمان قابل مشاهده است و امکان مانیتورینگ لحظه به لحظه واکنش وجود دارد.بعلاوه برخلاف واکنش زنجیره ای پلیمراز ساده در این روش میتوان فرایند را کمی کرد.خروجی دستگاه بصورت منحنی تکثیر میباشد که براساس تحلیل منحنی فوق فرایند تکثیر رشته DNAمورد بررسی قرار میگیرد.بعلاوه منحنی ذوب رسم شده توسط دستگاه هم که براساس ویژگیهای ذوب رشته DNA است به تحلیل روند تکثیر کمک شایانی میکند. 

 


 
 
 خدمات دستگاه

 
خدمات قابل ارائه/فرآیندهای آزمایشگاهی set up شده
مراحل آماده سازی
نحوه ارائه خدمات
آنالیز کیفی و کمی ماده ژنتیک
آماده سازی نمونه-مستر میکس-جهت انجام آزمایش به عهده متقاضی است
پذیرش نمونه از شنبه تا چهارشنبه 8صبح لغایت 12 بعد از ظهر با تعیین وقت قبلی
  
 
 
 مسئول دستگاه

 
کارشناس
ناظر علمی
صبا اسلامی
کارشناس علوم آزمایشگاهی
Labcenter3@sums.ac.ir  
علی عربی منفرد
کارشناس علوم آزمایشگاهی
دکتر کامیار زمردیان
دکترای قارچ شناسی پزشکی
 
 
تعرفه
 
تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر ران کاری
تعرفه جهت سایر دانشگاهها
300000 ریال
400000 ریال
 

 

 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411