تجهیزات


نام دستگاه

SPECTROPHOTOMETER UV/VIS 

SPECTROPHOTOMETER FLUORECENCE
 

 
مدل دستگاهAgilent technologies Cary Series UV/VIS Spectrometer 

Agilent technologies Cary Eclips Fluorescence Spectrometer

کاربرد دستگاه

 

از این دستگاه برای اندازه گیری غلظت ماده رنگی محلول ها، به طور مثال اندازه گیری قند، اسید اوریک، کلسترول، آنزیم های مختلف و… استفاده می شود. این دستگاه قابلیت اندازه گیری نمونه های فوق العاده کوچک را داشته لذا از آن برای تجزیه و تحلیل عناصر مولکول‌هایRNA،استفاده می‌شود.

زمینه های کاربردی دستگاه
آنــالـیــز محلول‌های کدر، مطالعات سینتیکی آنزیمی در علوم زیستی، بیو‌شیمی و آزمایشگاه های دارویی.
خلاصه ای از عملکرد دستگاه
اسپکتروفوتومتر متشکل از دو وسیله، یعنیspectro  (طیف سنج) برای تولید نور از هـر رنـگ انتخـاب شـده (طـول مـوج) وphotometer یا نورسنج برای اندازه گیری شدت نور است.اسپکتروفتومتر نور ثابت با طول موج دلخواه به وجـود مـی آورد. پـس از عـبـور نـور از مـحـلـول، نـور بـاقیمـانـده به قسمت نورسنجی یا فوتومتر می رود. فوتومتر  از نوع فتومولتی پلایر تیوب، فوتو دیود و نـور را بـه سیگنـال الکتـریکـی تبـدیـل می کند. سپس سیگنال های دریافت شده اندازه گیری و پردازش می شـونـد تـا کمیـت مـورد نظـر بـه دسـت آیـد. خـروجی اسـپـکـتــروفــوتــومتـر همیشـه نمـوداری از شـدت نـور نسبت به طول موج است. داده‌هایی که برای تولید نـمـودار گردآوری شده، در جدولی از شدت نور و طـول مـوج ذخیره می‌شود. مقدار گراف بیان کننده مـــــقــــــــــدار عـــــبـــــــــور یـــــــــا مـــــقـــــــــدار جـــــــــذب اســـــــــت. اسپکتـروفـوتـومتـرهـای امـروزی دیجیتـالی بوده و به وسیله میکروپروسسور کنترل می شوند.
اسپکتروفوتومترهای نصب شده در آزمایشگاه مرکزی تحققیقات شیراز هم در محدوده UV/VIS و هم در محدوده فلورسنس دارای قابلیت مونوکروم میباشند.
 
 
 خدمات دستگاه

خدمات قابل ارائه/فرآیندهای آزمایشگاهی set up شده
مراحل آماده سازی
نحوه ارائه خدمات

کلیه آزمایش هایی که براساس محدوده تابش مرئی و ماورائ بنفش و محدوده تابش فلورسنس set up شده باشند

Setupآزمایش مورد تقاضا باید توسط متقاضی انجام شده باشد(مسئولیت Setup برعهده کارشناس دستگاه نیست) و کلیه مراحل آماده سازی کیت آزمایش توسط متقاضی انجام می شود.

پذیرش نمونه از شنبه تا چهارشنبه 8صبح لغایت 2بعدازظهر(با تعیین وقت قبلی)

  
 
 مسئول دستگاه

 

کارشناس
ناظر علمی

صبا اسلامی

کارشناس علوم آزمایشگاهی

Labcenter@sums.ac.ir
زهره ایمری پور
کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی

خانم دکتر ستاراحمدی
 
 
تعرفه
تعرفه جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز به ازای هر نمونه
تعرفه جهت سایر دانشگاهها
15000ریال
20000ریال
 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411