آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

اخبار بازدید از آزمایشگاه مرکزی1395-2-8

در تاریخ ششم اردیبهشت ماه معاون محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،جناب آقای دکتر رضایی و همراهان ایشان از آزمایشگاه مرکزی تحقیقات بازدید نموده و با امکانات و تجهیزات نصب شده در این مرکز آشنا شدند.همچنین در تاریخهای هفتم و هشتم اردیبهشت ماه هیات محترم بورد قارچ شناسی پزشکی و علوم اعصاب وزارت بهداشت از آزمایشگاه مرکزی بازدید نموده و با امکانات و خدمات این مرکز بطور اجمالی آشنا شدند.