آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، به منظور ارائه خدمات فوق تخصصی آزمایشگاهی و فراهم نمودن امکان پیشبرد طرح های تحقیقاتی بر پایه آخرین فن آوری های روز دنیا تأسیس شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه مفتخر است که با  راه اندازی جدیدترین تجهیزات تحقیقات آزمایشگاهی، آماده ارائه خدمات دستگاهی به  محققین دانشگاه علوم پزشکی شیراز , دانشگاه های وابسته و همچنین به سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی می باشد.


Feature Slides

HPTLC برگزاری کار گاه

hasanzadeh

1396-11-10


مدرسین

دکتر محمود رضا معین

استاد فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی و رییس مرکز تحقیقات فراوری گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


دکتر آزاده حامدی

دانشیار فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی شیراز.


فروغ کرمی

کارشناس عملی دستگاه HPTLC

روز اول 2/12/96

عنوان

مدرس

ساعت برگزاری

مبانی کروماتوگرافی

دکتر معین

10-9

کروماتوگرافی غشایی

دکتر معین

10-9

کاربرد کروماتوگرافی غشایی

دکتر معین

12-10

HPTLC ومبانی آن

دکتر معین

12- 10

چالشها و محدودیت های HPTLC

دکتر معین

12- 10

کار عملی

دکتر معین

15- 13

 

روز دوم 3/12/96

عنوان

مدرس

ساعت برگزاری

انواع فازهای ساکن

دکتر حامدی

10- 9

انتخاب فاز متحرک

دکترحامدی

10- 9

انواع معرف ها وروش ووش های آشکار سازی

دکتر حامدی

12- 10

معرفی اجزاء وروش های کارکرد دستگاه  HPTLC

دکترحامدی

12- 10

کار عملی

دکترحامدی

15- 13