ریاست آزمایشگاه مرکزی


  دکتر کامیار زمردیان                    

  دکترای قارچ شناسی پزشکی ,دانشیار گروه قارچ شناسی و انگل شناسی 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411