شورای مرکزی

 

دکتر کامیار زمردیان  

رئیس آزمایشگاه مرکزی تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دکتر جمال سروری

معاون پشتیبانی دانشکده پزشکی 

 

دکتر حسین میر خانی 

قائم مقام معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دکتر زهره مصطفوی پور    

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز  

 

دکتر یونس قاسمی     

رییس دانشکده علوم و فناوریهای نوین

 

       

 

 

دکتر محمدعلی تخشید    

معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

 

دکتر ابوذر سلطانی

دکتر سید محمد مظلومی 
   
       

معاون پشتیبانی دانشکده بهداشت

معاون پژوهشی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

                            

 
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411