دکتر رامین میری
دکترای داروسازی,دکترای تخصصی شیمی دارویی
استاد شیمی دارویی و هیات علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی

دکتر قاسم عسگری
دکترای انگل شناسی پزشکی
استادیار گروه انگل شناسی 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411