کارشناسان

نام: علی عربی منفرد
مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی
سمت: کارشناس آزمایشگاه و مدیر داخلی
 
نام: صبا اسلامی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد میکروب شناسی پزشکی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
نام: زهره ایمری پور
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد قارچ شناسی پزشکی 
سمت:کارشناس آزمایشگاه
نام:فروغ کرمی
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی تجزیه
سمت: کارشناس آزمایشگاه
نام: آیدا ایرجی
مدرک تحصیلی: دکترای شیمی دارویی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
 
نام:فاطمه حسن زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت 
سمت: مسئول دفتر آزمایشگاه
 
نام : امید کوهی حسین آبادی
مدرک تحصیلی: کاردان دامپزشکی، کارشناسی بیولوژی عمومی و مشاوره ژنتیک
سمت : کارشناس آزمایشگاه
 
 
 
 
   
     
    
     
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411