کارشناسان

نام: علی عربی منفرد
مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی
سمت: کارشناس آزمایشگاه و مدیر داخلی
 
نام: صبا اسلامی
مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم آزمایشگاهی،دانشجوی کارشناسی ارشد میکرب شناسی پزشکی
سمت: کارشناس آزمایشگاه
نام: زهره ایمری پور
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی 
سمت:کارشناس آزمایشگاه
نام:فروغ کرمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه،دانشجوی دکترای شیمی تجزیه
سمت: کارشناس آزمایشگاه
نام: آیدا ایرجی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد شیمی تجزیه،دانشجوی دکترای تخصصی پژوهش
سمت: کارشناس آزمایشگاه
نام:فاطمه حسن زاده
مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت دولتی
سمت: مسئول دفتر آزمایشگاه
 
 
 
 
   
 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411