خدمات دستگاهی

نحوه درخواست خدمت

تعرفه


نحوه درخواست خدماتجهت استفاده از خدمات آزمایشگاه مرکزی مدیریت محترم گروه آموزشی و یا عضو محترم هیئت علمی که متقاضی خدمات میباشند دانشجو یا کارشناس مربوطه را مطابق فرم ذیل به مدیریت آزمایشگاه مرکزی معرفی نموده و پس از موافقت ایشان طبق هماهنگی با کارشناسان آزمایشگاه و واریز هزینه های مربوطه به حساب درآمد اختصاصی آزمایشگاه مرکزی فرد معرفی شده در زمان مقرر آغاز به کار میکند. فرم مربوطه بایستی بوسیله دانشجو یا کارشناس مورد نظر به صورت حضوری به کارشناسان آزمایشگاه مرکزی تحویل گردد.

  فرم درخواست خدمت

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411