پیوندهای مفید


پیوندهای مفید

http://www.sums.ac.ir   دانشگاه علوم پزشکی شیراز

        http://labsnet.ir/ 
شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی نهاد ریاست جمهوری کشور   

behdasht.gov.ir  وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی


نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران(نوپا) research.ac.ir 

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411