پیوندهای مفید


پیوندهای مفید   دانشگاه علوم پزشکی شیراز
http://www.sums.ac.ir

   
  شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی نهاد ریاست جمهوری کشور 
  http://labsnet.ir/    

وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
behdasht.gov.ir  نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران(نوپا
research.ac.ir
 


 

 
 آزمایشگاه مرکزی تحقیقات
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز - میدان امام حسین(ع)-دانشکده پزشکی
تلفکس:07132349411